Darmowa pomoc prawnika

Słowa „darmowa pomoc prawna” mogą  budzić zdziwienie wielu osób. Usługi prawnicze są odpłatne, a ich cena zależy głównie od rodzaju i skomplikowania sprawy. Prawo do obrony, poznania przepisów prawa, reprezentowania w sądzie i w sporach z instytucjami państwowymi, to podstawowe prawo człowieka, gwarantowane także przez Konstytucję z 1997 roku. Bezpłatne porady prawne kierowane http://www.klimkowski-kancelaria.pl są do ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, a nie mogą ponieść kosztów standardowej, odpłatnej pomocy prawnej.

Jaka działa bezpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna jest bezpłatną poradą obywatelką, udzielaną w Punktach Poradnictwa Obywatelskiego, w Ośrodkach Pomocy Społecznej lub w innych instytucjach wskazanych przez gminę.  Porad udzielają prawnicy.  Kwestia bezpłatnej pomocy prawnej została uregulowana w Ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (zwyczajowo określana jako ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej). Zapewniona jest kompleksowa obsługa zakresie prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego, karnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy. Nie obejmuje niestety reprezentowania w sądzie. Można za to liczyć na pomoc w przygotowaniu się do rozprawy. Prawnik zaproponuje działania najlepsze w sytuacji danej osoby. Wskazuje przysługujące prawa i obowiązki, pomaga w sporządzeniu planu działania w związku z toczącym się postępowaniem sądowym, administracyjnym i przygotowawczym. Prawnik https://odfrankuj.org/kancelaria-frankowa-wielkopolska/w ramach darmowej pomocy pomoże sporządzić pismo o zwolnienie z kosztów sądowych, czy ustanowienie pełnomocnika z urzędu oraz projekty pism, np.: pozwu rozwodowego.  W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej nie można sporządzać w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także mediację.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

Zakres spraw objętych nieodpłatną pomocą prawną jest bardzo szeroki. Dotyczy on spraw  mieszkaniowych i lokatorskich, zatrudnienia, opieki medycznej, świadczeń z pomocy społecznej, spraw rodzinnych, przestępstw czy wykroczeń.  Osoby uprawnione mogą uzyskać pomoc  prawnika dotyczącą dochodzenia alimentów, wychodzenia  z zadłużenia czy zrzeczenia się spadku. Porada prawnika w ramach bezpłatnej pomocy prawnej zostanie udzielona we wszystkich sprawach, poza prowadzeniem działalności gospodarczej. Wyjątek stanowi porada z zakresu zakładania działalności gospodarczej.

Osoby uprawnione do pomocy bezpłatnej

 Obecnie darmową pomoc prawną  może uzyskać każda osoba fizyczna, jeżeli tylko wykaże, że nie posiada środków na odpłatną pomoc adwokata czy radcy prawnego.  Znowelizowana w 2019 roku ustawa o nieodpłatnej pomocy wymaga już udowodnienia złej kondycji finansowej – wystarczy ją uprawdopodobnić poprzez złożenie oświadczenia o aktualnej sytuacji materialnej.  We wcześniejszej wersji ustawy lista osób mogących skorzystać z takiej  pomocy była skrócona i obejmowała: weteranów, osoby, które poniosły straty w wyniku katastrof naturalnych, osoby do 26 roku życia i seniorów. Prawo do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnika  miały osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymywały świadczenie z pomocy społecznej oraz posiadacze karty dużej rodziny. Znowelizowane przepisy rozszerzają krąg uprawnionych do skorzystania z darmowej porady prawnika i uznają za jedyne kryterium brak środków finansowych na opłacenie prawnika. Udając się po pomoc prawną, trzeba mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem oraz wszelkie zebrane dokumenty w danej sprawie.

Dla równości prawnej

Prawo do informacji prawnej jest jednym z fundamentalnych praw człowieka. Usługi prawnicze nie należą do najtańszych, co niestety skutkuje wykluczeniem dużej grupy społecznej z możliwości dochodzenia swoich praw z powodu niekorzystnej sytuacji finansowej. To jawna dyskryminacja, której zakazuje Konstytucja. Darmowe usługi prawne umożliwiają niezamożnym ludziom dochodzenie swoich praw i dają poczucie współuczestniczenia w życiu społecznym. Nowelizacja, która rozszerzyła zakres osób uprawnionych do skorzystania z darmowych porad prawnika, wprowadziła wiele proobywatelskich zmian, które  ułatwiają niezamożnym mieszkańcom obronę swoich interesów.  Bardzo dużym walorem darmowej pomocy prawnej jest edukacja prawnicza społeczeństwa, która przyczynia się do lepszej znajomości prawa.  Darmowa pomoc prawna to wielki krok na drodze do równości obywateli wobec prawa. Ograniczenia finansowe nie mogą być przeszkodą w korzystaniu z obowiązującego prawa. Darmowa pomoc prawna ma szczególne znaczenie dla osób zadłużonych lub pokrzywdzonych przestępstwem, np.: umożliwia wyjście pokrzywdzonej http://www.klimkowski-kancelaria.pl/1/o-kancelarii strony z przemocowego związku. Każdy człowiek może w swoim życiu potrzebować porady prawnej. Brak pieniędzy nie może ograniczać praw obywatelskich i być przyczyną dyskryminacji. Dzięki darmowej pomocy prawnika zwiększa się świadomość społeczeństwa o przysługujących każdemu obywatelowi prawach i  zaufanie do porad udzielanych przez prawników. Zainteresowanie tymi usługami jest olbrzymie.